Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

LEVERANSVILLKOR
Allmänna leveransbestämmelser NL 09 och NLM 10 gäller. Har ingen leveransklausul avtalats sker leverans ”Ex Works”enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Köparen ansvarar för att försäkra varorna under leverans.

Normalt levereras hela beställningen vid ett tillfälle. Om köparen vill ha delleverans debiteras frakt för varje leveranstillfälle.

BETALNINGSVILLKOR
Betalning skall vara Invarmex tillhanda senast enligt på fakturan angiven dag. Vid försenad betalning äger Invarmex rätt att uttaga dröjsmålsrånta med åtta (8) procent per månad samt påminnelseavgift. Bankgiro: 57-1625. VAT: SE556975647001

SKATTER
De priser vi offererar gäller alltid exklusive lagstadgad mervärdeskatt.

GARANTI
Garantin gäller endast om anvisningarna i tilläggsdokumentet ”Drift och skötselanvisningar för rostfria bassänger samt tillbehör” följs. Garantitiden bestäms enligt kontraktets villkor. I Sverige är det vanligen enligt ABT-06 eller NLM02 räknat ifrån datum för övertagande, med följande tillägg: 5 års garanti på bassängkropp, mot material- och tillverkningsfel. Förbrukningsmaterial täcks inte av garantin.

FUNKTIONSANSVAR

Säljaren påtar sig endast funktionsansvar för produkter som sålts och installerats och/eller konfigurerats enligt avtalad specifikation mot debitering. Felavhjälpning sker mot timdebitering. Säljaren ansvarar ej för kompatibilitet med annan inköpt utrustning utan att detta uttryckligen nämns i offert och ordererkännande.

BESIKTNING
Vi förbehåller oss alltid rätten att gemensamt med köparen göra besiktningar av olika slag. T.ex. förbesiktning, ”mellantidsbesiktning”, slutbesiktning etc. Detta protokollföres och skall godkännas av båda parter innan fortsatt arbete kan utföras.

POTENTIALUTJÄMNING – JORDNING
Där våra produkter monteras skall det vara potentialutjämnat.

ERSÄTTNINGSPRODUKTER
Vid leveransförsening, händelse som utgör befrielsegrund, eller vid fel eller brist i Produkt, äger Invarmex rätt att såvida parterna inte avtalat annat, fullgöra sitt åtagande gentemot Kunden genom att leverera ersättningsutrustning med motsvarande funktion och industriklassning som orderbekräftad Produkt. Motsvarande gäller om beställd och orderbekräftad Produkt inte längre levereras av Producenten.

PRIS, OFFERTER OCH PRISUPPGIFTER
När giltighetsperiodens löpt ut, förfaller offerten i sin helhet. Säljaren reserverar sig för felskrivningar och kan alltid ändra eller dra tillbaka lämnade offerter. Offerter och prisuppgifter är av vägledande art och kan därför inte påföra säljaren ett rådgivningsansvar.

Skulle valuta eller andra kostnadsförändringar, utanför säljarens kontroll inträffa före leveranstillfället äger säljaren rätt att justera priset med motsvarande belopp.

SEKRETESS
Nyttjande av offerter samt Invarmex portaler etc. innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande Invarmex. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits av Invarmex för något annat ändamål än att göra beställningar av Invarmex och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information som utgör Invarmex affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden.

TVISTER
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.